(امنیت) نشست های علمی

جریان سلفی درسپهر عمومی جهان اسلام با عناوین مختلف، تکفیری، وهابی و...معرفی می شوند که وجه مشترک همه آنها تقابل با جریان های اسلامی به ویژه مذهب شیعه است، سلفی ها در اصول و فروع، به کتاب و سنت مراجعه می نمایند و عقل را دراین قلمروها دخالت نمی دهند، در گذشته به حشویه یا حنابله نامیده می شدند، در کشورهای منطقه چهار گروه سلفی فعال هستند، داعش، وهابیت، جماعت التبلیغ و القاعده، درحال حاضر القاعده یکی از عوامل فتنه در منطقه بعنوان سلفی و تکفیری است، که در لباس دفاع ازسنت عملاً در جهت منافع غرب حرکت می کند؛

الگوی مدیریت ناآرامی­های اجتماعی در ج.ا.ایران

تهديدات عليه نظام جمهوري اسلامي را می توان در 3 طيف قرار داد:

1- تهدیدهای سخت: شامل تهاجم خارجي و جنگ سرزميني (جنگ نامنظم و...)، تروریسم و ...

2- تهدیدهای نيمه‌سخت: اقدامات مخل امنيت ـ اغتشاشات غيرمسلحانه

3- تهدیدهای نرم: تهديدهای فرهنگي، سايبري، شبكه‌هاي اجتماعي و ...

در یک تقسیم­بندی دیگر، تهدیدات در حوزه مسائل امنیتی را می توان در سه دسته زیر خلاصه نمود:

1. فرهنگی: ترویج اباحی گری، ترویج سبک زندگی غربی و ...