(مدیریت) ترجمه کتاب

ترجمه کتاب: The Center for Creative Leadership Handbook of Coaching in Organizations

ترجمه کتاب رهبری خلاق کتابچه مربیگری در سازمان ها

ترجمه کتاب: Enterprise-wide Strategic Management

ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک در سطح سازمان

ترجمه کتاب: Handbook of Workplace Assessment

ترجمه کتاب راهنمای ارزیابی محیط کار

ترجمه کتاب: Human Resources Management

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

ترجمه کتاب: Human Resource Management and Technological Challenges

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی و چالش های فناوری

ترجمه کتاب : Managing Human Resources

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

 

ترجمه کتاب : Government e-Strategic Planning and Management

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک الکترونیک دولتی

 

ترجمه کتاب : PEOPLE RESOURCING Contemporary HRM in practice

 

 

 

ترجمه کتاب:Human Resources or Human Capital?

منابع انسانی یا سرمایه انسانی؟
مدیریت کارکنان به عنوان دارایی

ترجمه کتاب:Portfolio Decision Analysis

 

تحلیل تصمیم سبد دارایی
(روش هایی بهبود یافته برای تخصیص منابع)

صفحه‌ها