واژه گزینی

پیش آگهی واژه های مورد بررسی در جلسه 96/06/07 فرهنگستان

نوع نشریه: 

هزارواژه نام عمومي فرهنگ‌هايي تخصصي است كه از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي منتشر مي‌شود. ممارست طولاني در كار واژه‌گزيني كه به يافتن و ساختن ده‌هاهزار واژۀ فارسي در برابر لغات و اصطلاحات بيگانه انجاميده است، گروه واژه‌گزيني را قادر ساخته تا دفترهايي با بيش از هزار واژۀ مصوّب در بعضي از رشته‌هاي علمي انتشار دهد.

نوع نشریه: