حوزه مکتب دانا

محورهای همایش:

1 دفاع آینده نگر

2 دفاع در عمق راهبردی

3 نفوذ و مقابله با آن

4 توانمندسازی معنوی و آمادگی دفاعی

5 اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ظرفیت های نیروهای مسلح

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

 

اندیشه نظامی در آموزه های اسلامی( 3)

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

در یادداشت های قبل( شماره 11 و 12) برخی از اصول اندیشه نظامی در اسلام مورد بررسی قرار گرفت که در این یاد داشت ادامه آن اصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  1. اصل انعطاف‌پذیری

اصل انعطاف‌پذیری از اصولی است که نه فقط در سیره نظامی پیامبر (ص) بلکه به صورت کلی در ساختار حکومت وی مشهود است.

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

 

اندیشه نظامی در آموزه های اسلامی( 2)

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

در یادداشت قبل( شماره 11) برخی از اصول اندیشه نظامی در اسلام مورد بررسی قرار گرفت که در این یاد داشت ادامه آن اصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

 

اندیشه نظامی در آموزه های اسلامی( 1)

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

اندیشه نظامی در اسلام

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران( 10)

اندیشه نظامی، چیستی و ویژگی های آن

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اندیشه دفاعی و اندیشه امنیتی، به اندیشه نظامی اشاره می شود

اندیشه های نظامی بیانگر طرز تلقی مکاتب، نظام های سیاسی، اندیشمندان و نوع نگرش آنها به مسائل و موضوعات نظامی است

چیستی اندیشه نظامی

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(9)

اندیشه امنیتی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی( مد ظله العالی)

دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اندیشه امنیتی از منظر امام خمینی( ره) به اندیشه امنیتی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی( مد ظله العالی) پرداخته می شود

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(8)

اندیشه امنیتی از منظر امام خمینی( ره):

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اهداف، زمینه ها، تهدیدات و نتایج اندیشه امنیتی در اسلام به اندیشه امنیتی از منظر امام خمینی(ره) پرداخته می شود

امنیت از نگاه حضرت امام( ره)

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(7)

اندیشه امنیتی در اسلام:

ب: عوامل تهدید کننده، نتایج و پی آمدها

دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اهداف و زمینه های اندیشه امنیتی در اسلام به عوامل تهدید کننده، نتایج و پی آمدهای اندیشه امنیتی در اسلام پرداخته می شود

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(6)

اندیشه امنیتی در اسلام:

الف: اهداف و زمینه ها

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با ابعاد، ویژگیها و سطوح اندیشه امنیتی به اندیشه امنیتی در اسلام پرداخته می شود

اندیشه امنیتی در اسلام :

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(5)

اندیشه امنیتی و ابعاد آن:

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با مفهوم اندیشه امنیتی، ویژگیها و سطوح آن به ابعاد اندیشه امنیتی پرداخته می شود

ابعاد اندیشه امنیتی:

نوع نشریه: 

صفحه‌ها