همایش اقتدار ملی- همدلی و هم زبانی دولت و ملت

گزارش دبیرخانه همایش

مفهوم قدرت و اقتدار ملی از جمله مفاهیمی هستند که نظریه پردازان علم سیاست از دست­یابی به اجماع مفهومی در این زمینه عاجز ماندند؛ هرچند تعاریف و تقسیم بندی­های مختلفی از آن­ها ارایه شده اما به دلیل پویایی محیط سیاسی و بین­المللی از یک سو و ذهنی بودن این دو مفهوم، ارایه تعریفی جامع از قدرت و اقتدار ملی بسیار دشوار شده است. اما در یک تعریف کلی قدرت مجموعه منابع و ابزارهای اجبارآمیز و غیراجبارآمیزی است که حکومت­ها برای انجام کارویژه­های خود از آن بهره­مند می شوند. به عبارت بهتر توانایی دست­یابی به اهداف را می توان قدرت نامید. اما اقتدار قدرت مشروع، قانونی و مقبولی است که می­بایست مورد اطاعت قرار گیرد؛ در اقتدار توجیه و استدلالی نهفته است که آن را از شکل قدرت عریان خارج می­سازد.به عبارت دیگراقتدار با میزان موفقیت در نیل به اهداف سنجیده می شود.

سرتیپ پاسدار زهدی  دبیر علمی همایش اقتدار ملی،همدلی و،همزبانی دولت وملت ضمن بیان این مطالب ،اعلام داشت:از اول سال 93 با درخواست و حمایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، کرسی «اقتدار و قدرت ملی» در مرکز تشکیل ودر جلسات این کرسی با حضور کارشناسان و اندیشمندان از مراکز پژوهشی و دانشگاهی ابعاد و مولفه­های اقتدار مورد بحث قرار گرفته است .

توجه مقام معظم رهبری به مولفه وحدت ملی که از عوامل مهم بازدارندگی است در چندسال اخیر که تحت تعابیر مختلف مثل انسجام ملی، استحکام ساخت درونی ابراز گردیده است در سال جاری با عنوان «همدلی و همزبانی دولت و ملت» مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. درک درست و فراگیری از «منظومه گفتمانی» پیام و واکاوی مبانی و گزاره‌های اصلی آن، ضرورتی غیرقابل‌انکار است

با توجه به درک اهمیت موضوع ، گروه  دکترین وراهبردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزاری همایش علمی دراین زمینه را دربرنامه های اجرایی سال جاری خود قرار داد و بر آن شد که با برگزاری نشست­های تخصصی اقتدار و قدرت ملی و تشریح ابعاد مختلف موضوع ،الزامات متقابل دولت و ملت و راهبردها و اقدامات مقتضی در این زمینه را تبیین کند.

درهمین راستا دبیرخانه همایش تشکیل وکمیته های علمی واجرایی آن معین گردید و درجلسات متشکله توسط اعضای میز، عنوان، اهداف ،محورها وزمان ومکان اجرای همایش مشخص وفراخوان مقاله  ارسال گردید.کمیته اجرایی نیز همزمان،دستورالعمل اجرایی رااعلام وهماهنگی های لازم  واقدامات مرتبط با تدارکات، اطلاع رسانی ،تهیه وتدارک ملزومات ونحوه اجرای همایش رامعمول داشت. 

تعداد 218 عنوان مقاله  تاموعد مقرر(15 مرداد94)به دبیرخانه همایش واصل که درمرحله اول ارزیابی ، تعداد 60 عنوان مقاله غیر مرتبطوضعیف تشخیص داده شد ودر مرحله دوم تعداد 158 عنوان مقاله توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت که تعداد 58 عنوان مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.در مرحله سوم ارزیابی، مقالات پذیرفته شده مجدداً دردوجلسه نشست تخصصی کمیته علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت تعداد 12 مقاله به عنوان مقالات برتر شناخته شدند.

 این مقالات با تصحیحات اعلام شده ازسوی داوران ،درپانل های مجزا ودرحضوراعضای کمیته علمی(کارگروه های تخصصی)توسط نویسندگان مقالات ارائه گردیدکه در این جلسات، تعداد 7 عنوان مقاله برای ارایه در سالن اصلی همایش برگزیده شدند .برابر اعلام دبیرخانه همایش ،مقرراست مجموعه مقالات برترهمایش دریک مجلدی چاپ، تکثیر ودراختیار علاقمندان  قرارگیرد.

همایش درروز پنجشنبه مورخه 5/6/1394 باحضورامیر دریابان شمخانی دبیرمحترم شورای عالی امنیت ملی ومیهمانان درسالن اجتماعات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار و مخاطبین آن مسئولین امور دفاعی و صاحبنظران حوزه پژوهشی و دانشگاهی و برخی مقاله نویسان بودند.

مراسم باتلاوت آیاتی  ازکلام اله مجید وپخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بمناسبت میلاد باسعادت ثامن الحجج باپحش صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع) آغاز گردید.

سردار سرتیپ پاسدار وحیدی ریاست مرکز پس ازعرض خیر مقدم  به مدعوین وشرکت کنندگان درهمایش ،ضمن اشاره به رسالت وماموریت خطیر مرکز  وتقدیر ازحضار ، مسئولین همایش ونویسندگان مقالات،مطالب مفید وقابل توجهی را در راستای اهمیت وضرورت همدلی وهمزبانی دولت وملت ونقش بی بدیل وانکار ناپذیر آن دراقتدار وعزت کشورجمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، مبانی فکری و عقیدتی اسلام را از نماد اقتدار دانست و افزود:‌ مرزبندی عقیدتی، اخلاقی و سیاسی که انسان و قدرت حول آن شکل می‌گیرد از مبانی اقتدار است.  ایشان با اشاره به رمز بقای اقتدار هر کشور اظهار داشت: اقتدار ملی، رمز بقا است و هیچ کشور بدون قدرت، قادر به ادامه حیات نیست.وی افزود: باید مبانی اقتدار را در فرهنگ کشورمان تعریف و بازشناسی کنیم تا در بزنگاه‌ها به تسلط خود در بیاوریم.

درادامه برنامه پس از استماع گزارش دبیر همایش، امیردریابان شمخانی دبیرمحترم شورای عالی امنیت ملی بیانات مبسوطی را  درارتباط با اقتدار ملی بیان نمودند.امیر دریابان شمخانی با اشاره به اینکه امروز مانند دوران جنگ به قرارگاه اقتصادی نیاز داریم، تصریح کرد: موضوع کارآمدی، مبارزه با فساد اقتصادی، بهینه سازی مصرف و تولید ثروت از مهم ترین مولفه هایی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.

امیر دریابان شمخانی افزود مهم ترین موضوعی که در شرایط امروز باید به آن توجه ویژه شود موضوع اقتصاد است. دستورالعمل اقتصادی ما برگرفته از بستر کارشناسی همان اقتصاد مقاومتی است که باید در آن جهت حرکت کرد دبیرشورای عالی امنیت ملی گفت: تلاش دشمن ؛ تضعیف ارکان اقتصادی و معیشتی و اجرای عملیات سریع در اقتصاد ایران است که باید به آن توجه داشت.وی تقویت ساختار اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی را نیازمند یک سازماندهی منسجم و فراتر از تبلیغ و واژه پردازی بیان کرد ایشان تصریح کردند: موضوع کارآمدی، مبارزه با فساد اقتصادی، بهینه سازی مصرف و تولید ثروت از مهم ترین مولفه هایی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.وی با تبیین ضرورت توجه به مولفه های اقتدار ملی گفت:‌ امنیت ، قدرت ، اقتصاد و تدبیر از مولفه های ساختاری و رضایتمندی هم مولفه انسجام در بروز اقتدار ملی است  که جمهوری اسلامی ایران این مولفه ها را دارد.  

نماینده مقام معظم رهبری درشورایعالی امنیت ملی،جغرافیا وژئوپلتیک راازدیگر عوامل مهم اقتدار دانست واظهار داشت اگر انقلاب اسلامی صاحب سرزمین نمی شد، درحدکتاب ونظریه باقی می ماند.

امیردریابان شمخانی افزود: مولفه های بنیادی و عرضی باعث شکل گیری و انعکاس بیرونی و عینی اقتدار است که ترکیب یکسانی ندارد.  وی با تاکید بر اینکه این عوامل برای بروز اقتدار کافی نیست ، گفت : اقتدار  امری ذاتی یا اکتسابی و عاریتی است که نوع دوم تداوم ندارد و امروز مولفه مهم اقتدار ایران اقتصاد مقاومتی است.  دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: عوامل بنیادی اقتدار آنقدر اهمیت دارد که بدون این عوامل اقتدار بروز نمی کند.  

دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی دیگر از عوامل بنیادی در اقتدار ملی را  ساختار کارآمد دانست و گفت : ‌در طول تاریخ 2500 ساله ایران عرض های اقتدار ایران تابعی از ساختار حکومت بوده است. وی با تاکید بر اقتدار عاریتی ایران قبل از انقلاب اسلامی گفت: اقتدار ایران بعد از انقلاب اسلامی ذاتی و برگرفته از دین مداری، فرهنگ ، جغرافیا و تدبیر است.  این مولفه ها جمهوری اسلامی ایران را به امن ترین ، مستقل ترین و باثبات ترین کشور منطقه تبدیل کرده است.  

 دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شناخت خوب مردم از  نهادهای اقتدارساز گفت : در حوادث داخلی کشور تلاش های زیادی برای تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد اما واقعیت امروز آن است که ملت کارکرد منطقه ای سپاه را عامل عزت بخش کشور می دانند و همه تلاش ها برای تخریب، بازسازی شد.‌نگاه بیرونی مولفه های اقتدار نیز باید  برای مردم ملموس باشد.  

وی با اشاره به پدیده های ایران هراسی و شیعه هراسی با اهداف شیطانی که بستر عینی هم دارد، گفت: برخی کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا ، جغرافیا و تاریخ ؛ جایگاهی در تحولات منطقه ، دفاع از فلسطین و پیشرفت علمی ندارند اما ایران که می گویند فقیر است در دفاع از فلسطین و تولید علم و دانش و سایر مولفه های تولید اقتدار پیشرو محسوب می شود.  

 درادامه مراسم تعداد هفت نفر صاحبان مقالات برگزیده  به ارائه مقاله های خود پرداختند ودر انتهای مراسم  به نیت حضرات چهارده  معصوم (ع)  با اهدای لوح تقیر وجایزه ازتعداد 14 نفر نویسندگان  مقالات برتر و منتخب  تجلیل به عمل آمد

 این مراسم با پخش مناجات خاص حضرت امام رضا(ع) و قرائت دعای سلامتی آقا امام زمان(عج)  توسط حاضرین پایان یافت.

گالری تصاویر

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon چکیده مقالات ارائه شده در همایش.pdf568.58 KB1394/06/14 - 8:00