XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX همایش اقتدار ملی- همدلی و هم زبانی دولت و ملت | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش اقتدار ملی- همدلی و هم زبانی دولت و ملت