شکل‌گیری اتحادیه های منطقه ای و بین المللی و تأثیرآن در ژئوپلیتیک ج.ا.ایران

«شاخص دیپلماسی خود را در مقابله با رفتار جهانی نظام سلطه و خروج از قاعدة سلطه‌گر سلطه‌پذیر می‌دانیم»

فرماندهي معظم کل قوا، 9/2/89

شکل‌گیری اتحادیه­های منطقه­ای و بین المللی و تأثیرآن در ژئوپلیتیک ج.ا.ایران

مقدمه

در این گزارش سعی می‌شود نقش همگرایی‌های منطقه‌ای در افزایش وزن ژئوپلیتیک کشورها بررسی گردیده و در انتهای بحث این موضوع را به عنوان پایه نظری بر ج.ا.ایران تعمیم، و تجزیه و تحلیل نماییم که آیا عضویت در یک همگرایی منطقه‌ای به‌معنای واقعی تأثیری بر وزن ژئوپلیتیک ج.ا.ايران دارد؟ گزارش حاضر که متن سخنرانی دکتر عبدالرضا فرجی­راد با عنوان: «شکل‌گیری اتحادیه­های منطقه­ای و بین المللی و تأثیر آن در ژئوپلیتیک ج.ا.ایران» می‌باشد نیز تلاشی در راستای تبیین ارتباط تحولات منطقه با  جغرافیای راهبردي آن می‌باشد. این نشست در تاریخ 3/3/1394 در کارگروه ژئوپلیتیک «مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی» برگزار گردیده و امید است گزارش آن مورد بهره‌برداری مخاطبان ارجمند قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
اتحادیه چهار دریا، اتحادیه اروپا، اکو