فرهنگ هزار واژة نظامي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي

نوع نشریه: 
پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فرهنگ هزار واژة نظامي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي2.68 MB1396/06/28 - 9:31

هزارواژه نام عمومي فرهنگ‌هايي تخصصي است كه از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي منتشر مي‌شود. ممارست طولاني در كار واژه‌گزيني كه به يافتن و ساختن ده‌هاهزار واژۀ فارسي در برابر لغات و اصطلاحات بيگانه انجاميده است، گروه واژه‌گزيني را قادر ساخته تا دفترهايي با بيش از هزار واژۀ مصوّب در بعضي از رشته‌هاي علمي انتشار دهد.