نمای راهبردی شماره 234

گزارش نشست راهبردي – گروه مديريت راهبردي و منابع انساني
شاخص هاي اندازه گيري بهره وري و ضرورت تدوين آنها در نيروهاي مسلح

نمای راهبردی شماره 234
شاخص هاي اندازه گيري بهره وري و ضرورت تدوين آنها در نيروهاي مسلح