نمای راهبردی شماره 269

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon تأثیر جهان بینی در سبک زندگی634.43 KB1395/09/01 - 9:30

گزارش نشست راهبردي- گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 
تأثیر جهان بینی در سبک زندگی

نمای راهبردی شماره 269
تأثیر جهان بینی در سبک زندگی