اعضای کمیته علمی

دکتر مهدی رضائیان

مهندس مجید بکایی

دکتر سید رضا حسینی

دکتر یحیی احمدی

دکتر حمید ابیا

دکتر مجید سعادتی

دکتر ارج صیادی

دکتر سعید مجردی

دکتر علیرضا افشار

دکتر سیف ارضا

دکتر فاطمه واعظ جوادی

دکتر محمد رضا حسینی

دکتر حنیف کازرونی