XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی