XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX دبیر همایش | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

دبیر همایش

دکتر سعید شکری پور