درآمدی بر بازی جنگ (جنگ آزمایی)

چکیده:

جنگ قابل تکرار و تجدیدنظر نیست. يك فرمانده نظامي نمي تواند نبردي را كه انجام داده دوباره برگرداند؛ زيرا نتيجه آن از دست دادن منابع انساني و مادّي نيروهاي او خواهد بود.  از این رو است که استراتژیست های نظامی با کاربست بازی جنگ تلاش کردند تا با شبیه سازی صحنه عملیات توان نیروها را افزایش دهند. درواقع، بازي جنگ وانمودسازي از عمليات نظامي است كه در آن دو يا چند نيروي متخاصم مقابل يكديگر قرار می گيرند. با این تعریف ضرورت بازی جنگ از دو جنبه قابل بررسی است:

1. آماده سازی و آموزش نیروها برای جنگ با هزینه و تلفات کمتر؛

2. تجزیه و تحلیل طرح ها، دکترین و تدبیرهای ممکن برای عملیات واقعی آینده.

بازی جنگ را می توان وانمود سازي يك وضعيت يا يك تصادم دانست كه در آن بازيكنان بر اساس دانش و ميزان اطلاع خود از نيروهاي خودي و نيّات آن ها (كه اغلب كامل نمي باشند) و همچنين از نيروهاي طرف مقابل قادر باشند در باره راهكارهای مطلوب اتخاذ تصميم نمايند. اين تعريف شامل بازي جنگ براي آموزش و براي تجزيه و تحليل بكار مي رود و شامل كليه بازي هاي جنگ جاري مي شود. منظور اصلي بازي جنگ اين است كه انسان بدون اين كه در يك جنگ واقعي تلفات و خرج هاي فراواني متحمّل شده و وسايل خود را از دست بدهد يك عقيده و احساس قابل قبول از جنگ بدست بياورد.

بازی جنگ در جنگ های گذشته و آینده دارای عناصری است که عبارتند از:

الف. عناصر بازی جنگ در جنگ های گذشته:

1. راهبرد (استراتژی) و نظريه بازی؛ 2. مدير يا کنترل کننده بازی جنگ؛ 3. کارکنان نظامی‌؛ 4. کارکنان متخصص بازی جنگ؛ 5. داوران

6. بازيگران؛ 7. تماشاگران (ناظران).

اما سيستم های شرکت کننده بازی جنگ در جنگ های آينده عبارتند از: 1. سيستم گراد؛ 2. سيستم بازيگران؛ 3. سيستم داوران؛ 4. سيستم ناظران؛ 5. سيستم های ارتباطی؛ 6. سيستم شبيه سازی؛ 7. سيستم های امنيت اطلاعات؛ 8. تجهيزات؛ 9. سيستم‌های رايانه.

امروزه‌ انواع مختلف بازی جنگ با شيوه‌ای متنوع در نظر می‌گيرند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1. روش مونت کارلو (مبتنی بر آمار است)

2. روش انسان- ماشين (مبتنی بر روبات ها و شبيه سازها و سيميلاتورهاست)؛

3. روش محدود گرافيکی (مبتنی بر محيط های گرافيکی و نرم افزاری است)؛

4. روش نيمه محدود (مبتنی بر روش گرافيکی با بخش هایی از روش های فوق است)؛

5. روش آزاد (که ترکيب گسترده ای از روش های فوق است).

در پايان نتايج بازی جنگ می ‌بايستی توسط گراد تجزیه و تحلیل، جمع بندی و توزیع گردد تا به عنوان مدل هایی برای برآورد خسارت از آن بهره برداری نمايد. بازده تمامی‌نمونه ها و مدل ها در تجزيه و تحليل و ارزيابي‌ هاست.