XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX رئیس شورا | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

رئیس شورا