XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX رئیس کمیته | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

رئیس کمیته