همایش جهان در پیچ تاریخ: نقش جمهوری اسلامی ایران در هندسه جهانی قدرت