XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX همایش ملی آمایش دفاعی-امنیتی مناطق کویر و بیابانی ایران | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش ملی آمایش دفاعی-امنیتی مناطق کویر و بیابانی ایران