XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX کمیته اجرایی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

کمیته اجرایی

دکتر سید یحیی رحیم صفوی