کمیسیون های تخصصی

کمیسیون اقتصادی

کمیسین ژئوپلیتیک

کمیسیون علم و فناوری

کمیسیون محیط زیست

کمیسیون سیاسی

کمیسیون نظامی

کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فضای سایبر

کمیسین اجتماعی