گزارش برگزاری جلسه میز بهره وری منابع انسانی گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی

بیست و چهارمین جلسه میز بهره­وری منابع انسانی در مورخه 20/8/1394 در محل مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با دو موضوع ثبت تجربیات سامانه جذب سرمایه های انسانی در نیروهای مسلح تشکیل شد

در این جلسه در مورد ثبت تجربیات تعاریف این حوزه، انواع تجارب، نقش تجربه در پرورش مديران، نقش تجربه در نظارت و كنترل،  نقش تجربه در مطلوبيت موقعيت شغلي و كار با زيردستان، منافع و مزاياي مستندسازي تجارب، معیارهای مستندسازي تجربيات مديران، مورد بحث قرار گرفت و همچنین تجربیات حوزه جذب از زبان یکی از مدیران نیروهای مسلح شامل موارد زیر ارائه گردید:

1- تجربیات مراحل تصویب و تعیین مقدار نیازمندی در استخدام و گزینش نیروی انسانی

2- تجربیات مراحل اجرای کار در مدیریت استخدام و گزینش

3- مشکلات موجود در فرایند استخدام و گزینش نیروی انسانی

4- پیشنهاد مناسبی برای بهبود فرایند جذب و گزینش

5- آسیب شناسی جذب نیروهای مسلح

6- علت هایی که باعث پایین آمدن بهره وری منابع انسانی در جذب در سازمان شود

در این جلسه همچنین برخی عناوین موضوعات مورد نیاز پژوهشی برای پایان نامه­ها و پروژه­های کسری خدمت نیز به شرح زیر پیشنهاد شد و قرار شد جلسه آینده در مورد آنها تصمیم گیری شود:

 1. آینده پژوهی در ارتقاء بهره­وری کمیت و کیفیت سرمایه انسانی در نیروهای مسلح آینده
 2. پیش­بینی بهره­وری سرمایه انسانی مورد نیاز در نیروهای مسلح آینده
 3. روشهای بهره رو در مدیریت بر مازاد نیروی انسانی در نیروهای مسلح
 4. بهره وری و تعادل عرضه و تقاضای سرمایه انسانی در نیروهای مسلح آینده
 5. سنجش عرضه و تقاضاي نيروي كار به منظور بهینه سازی بهره وری نیروی انسانی
 6. کاهش ساعت کار و بهره وری سرمایه های انسانی
 7. بازنشستگی زودرس و بهره وری سرمایه های انسانی
 8. مامور کردن افراد و بهره وری سرمایه های انسانی
 9. ارتقاء بهره وری و به کارگماری سرمایه های انسانی در بیرون سازمان
 10. ارتقاء بهره وری با وام دادن یا قرض دادن سرمایه های انسانی
 11. بهره وری و سرمایه های انسانی موقت و پاره وقت
 12. استفاده از سرمایه های انسانی سازمان های دیگر و رابطه آن با بهره وری
 13. توانمندسازی سرمایه های انسانی به منظور ارتقاء بهره وری
 14. نقش، جایگاه و کارکرد نظام جذب و گزینش در بهره وری سرمایه های انسانی نیروهای مسلح آینده
 15. ارتقاء بهره وری با بازطراحی مشاغل
 16. ارتقاء بهره وری با بازطراحی و مهندسی مجدد وظایف و مسئولیتها
 17. رابطه آزمون های استخدامی و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی
 18. رابطه مصاحبه های شغلی و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی
 19. رابطه معاینات پزشکی و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی
 20. رابطه تست ورزش و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی
 21. آثار و پیامدهای بهره ور در به کارگیری مؤثر سرمایه های انسانی در نیروهای مسلح
 22. تدوین راهکارهای بهره ور در ساده سازی مشاغل در نیروهای مسلح
 23. تدوین راهکارهای بهره ور مناسب در گردش مشاغل در نیروهای مسلح
 24. راهکارهای بهره ور در توسعه شغلی در نیروهای مسلح
 25. تدوین راهکارهای بهره ور در تقویت مشاغل در نیروهای مسلح