گزارش برگزاری جلسه میز بهره وری منابع انسانی گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی 25

بیست و پنجمین جلسه میز بهره­وری منابع انسانی در مورخه 4/9/1394 در محل مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با موضوع ارائه پروپزال طراحي الگوي  بهره وري منابع  انساني در حوزه بازنشستگان نيروهاي مسلح تشکیل شد

در این جلسه پروپزال پیشنهادی مجری محترم امیر شهیدی با اهداف زیر ارائه گردید:

هدف اصلی: هدف اصلي از انجام طرح تحقيق پيشنهادي، طراحی الگوی راهبردی بهره­وری منابع انسانی در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح و تبیین معیارها و شاخص­های الگوی مذکور می­باشد.

اهداف فرعی

1-  تبیین و شناسایی ابعاد اثرگذار در طراحی الگوی راهبردی بهره­وری منابع انسانی در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح.

2-  تبیین و شناسایی مولفه­های اثرگذار در طراحی الگوی راهبردی بهره­وری منابع انسانی در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح.

3-  تبیین و شناسایی شاخص­های اثرگذار در طراحی الگوی راهبردی بهره­وری منابع انسانی در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح.

4- تبیین و طراحی الگوی راهبردی مناسب بهره­وری منابع انسانی در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح با در نظر گرفتن عوامل بیرونی و درونی سازمان.

جامعه مورد مطالعه این تحقیق از میان فرماندهان و مدیران سطوح عالی سازمانی در حوزه نیروی انسانی نیروها و سازمان­ها که از جایگاه 18 به بالا و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و مسئولین کانون­های بازنشستگان ن.م و سازمان­های تابعه به عنوان گروه خبره انتخاب شده است.

حجم گروه خبرگان 20 نفر جامعه دوم کلیه کارکنان نیروهای مسلح ج.ا.ا (افسر، درجه دار و کارمند) که در نظر است در طی دو ساله اخیر بازنشسته شوند و یا در دو سال گذشته بازنشسته شده­اند، به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته خواهند شد.

این تحقیق به روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار اسناد و مدارک، مصاحبه، پرسشنامه بوده است.